Etikk

Peab har utviklet et sett av etiske retningslinjer vi gir medarbeiderne en grundig opplæring i.

Dette sikrer at den enkelte medarbeider handler i samsvar med våre etiske grunnverdier. De fungerer som et fundament for å bygge en kultur for å opptre etisk ansvarlig, slik at det ikke oppstår situasjoner som er egnet til å skade selskapets eller medarbeidernes omdømme.

Hensikten er også å skape trygghet for den enkelte i de beslutninger som fattes og å bidra til å sikre at lover og regler blir fulgt. Videre skal regelverket medvirke til å sikre et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser.

Vårt styringssystem sikrer at selskapets aktiviteter er i tråd med våre retningslinjer og prosedyrer.

Peab arbeider aktivt for at korrupsjon og påvirkningshandel ikke skal forekomme i virksomheten. Korrupsjon er i straffeloven definert som det å gi eller motta en utilbørlig fordel i anledning av stillingen.

Påvirkningshandel er å gi eller motta en utilbørlig fordel for å påvirke en tredjepart i utføringen av vedkommendes stilling. Det kan være uklart hva som er en utilbørlig fordel i straffelovens forstand. Derfor er det behov for interne regler som nærmere definerer grensene, selv om redegjørelsen ikke er uttømmende. Den enkelte må selv påvise en særskilt aktsomhet slik at regelbrudd ikke begås, herunder kontakte overordnet eller etikkombudet.

Peab tar avstand fra barnearbeid, og har nulltoleranse overfor svart arbeid.

Vi ansetter medarbeidere under ordnede forhold, og er nøye med å følge vedtatte norske standarder og rutiner.

Kontaktperson

Eli Krogstad

Etikkombud

Telefon: +47 920 26 949
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.